Regulament campanie

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campanie promoțională națională

Perioada campaniei:

 1. DESCRIEREA CAMPANIEI
 • SC QIWI ROMANIA S.R.L. desfasoara pentru clientii sai o loterie publicitara lunara prin intermediul careia, se vor afla 5 castigatori ai tombolei, carora li se va plati integral factura din luna urmatoare la servicul platit in luna curenta. 

1.2 Spre plata este acceptata factura imediat  succesiva celei castigatoare din luna precedenta, emisa de acelasi furnizor si platita prin intermediul unui punct de plata Startpay.

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

2.1 Organizatorul Campaniei promoționale cu premii (loterie publicitară) „” (denumită în continuare „Campania”) este SC QIWI ROMANIA S.R.L., cu sediul în str. Intrarea Murmurului nr.2-4, 014114 Bucuresti, România având număr de ordine în Registrul Comertului J40/8069/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO 25799133, reprezentată prin Alexandru Oancea, în calitate de Director General (denumit în continuare „Organizatorul”)

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

3.1 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participanții la această Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul”).

3.2 (1) Regulamentul este întocmit și este făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe website-ul www.startpay.ro.

2) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Produsele prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfășurării Campaniei, prin întocmirea unor acte aditionale la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice act adițional va fi publicat pe website-ul www.startpay.ro, în secțiunea dedicată Campaniei.

3.4 În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate conform legilor aplicabile, descrise în politica de confidentialitate

 1. TEMEIUL LEGAL

4.1 Campania este organizată în conformitate cu prevederile legislației române privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI PERIOADA CAMPANIEI

5.1. Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, începand cu data de 01.12.2022  (ora 00:00:00, ora României, denumită în continuare „Perioada Campaniei” exclusiv online prin intermediul punctelor de plata Startpay (denumit în continuare „Terminal”) în conformitate cu prevederile prezentului Regulament .

5.2. Prin participarea la această Campanie participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

6. SERVICIILE PARTICIPANTE

6.1.  La această Campanie participă urmatoatrele Servicii cu periodicitate de plata lunara din portofoliul platformei Startpay:

 • Enel
 • Engie Electricitate
 • Engie Gaze
 • Orange Postpay
 • Orange Retea Fixa
 • RCS RDS
 • Telekom Postpay
 • Vodafone Postpay
 • FocusSat
 • Orange TV
 • Electrica Furnizare
 • Eco Aqua
 • E ON
 • Premier Energy
 • Apa Canal Ilfov
 • Apa Nova Bucuresti
 • E-bloc
 • Massive Telecom
 • NN Asigurari
 • Raja Constanta
 • CPL Concordia Cluj
 • Apa Canal Ilfov
 • Delgaz Grid Servicii Gaz
 • Delgaz Grid Servicii Electricitate
 • Aquatim
 • Nextgen
 • Rosal Grup
 • Drusal
 • SalubrIS
 • Apavital
 • Apa Canal Galati
 • Hidroelectrica
 • ON Asist Complet
 • Aquavas Barlad
 • Compania de apa Somes
 • Apa Brasov
 • Apa Nova Ploiesti
 • Aquavas Vaslui
 • Gaz Vest
 • Rebu

 (denumite în continuare în mod colectiv„Servicii Participante“sau individual „Serviciu Participant”).

6.2 La încetarea Campaniei, serviciile participante menționate mai sus își pierd calitatea de serviciu participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care platesc asemenea servicii după data încetării Campaniei, sau în afara Perioadei Campaniei.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

7.1 Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie, care platesc servicii participante la Campanie, în decursul derulării acesteia și care acceptă termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant“ si colectiv „Participanți”).

7.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu îndeplineste condițiile de a participa la Campanie.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

8.1 Pentru ca un Participant să poată participa la prezenta Campanie, trebuie să respecte următorul mecanism:

 • să plateasca prin Terminalele Campaniei, în Perioada Campaniei, unul sau mai multe Servicii participante la Campanie.
 • să pastreze bonul eliberat de Terminal pentru plata Serviciului Participant pana la efectuarea tombolei pentru 

.

8.2 Sa prezinte bonul castigator eliberat de Terminal pentru plata efectuata a Serviciului Participant dupa extragere.

8.3 Sa prezinte spre plata factura urmatoare succesiva la Serviciul Participant de pe bonul castigator si copia buletinului prin intermediul email-ului la adresa office@startpay.ro cu mentiune Bon castigator in subiectul mailului .

8.4 Fiecare luna se va extrage un bon castigator.

8.5 Participantul poate folosi o singura facture cu acelasi cod de client.

 1. ANUNTAREA PREMIILOR CAMPANIEI

9.1  Castigatorii campaniei lunare, in numar de 5, vor fi alesi prin randomizer pana la data de 05 a lunii extragerii.

9.2. Premiile vor fi anuntate pe site-ul Organizatorului Campaniei www.startpay.ro sip e pagina oficiala de social media pe Facebook Qiwi Romania in data de 05 a fiecarei luni succesive.

9.3. Organizatorul Campaniei se oblige sa anunte prin apel telephonic sau email fiecare castigator al campaniei (in functie de datele personale furnizate).

 1. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul răspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de platile efectuate in urma tombolei.

9.2 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (ca de exemplu cheltuieli determinate de plata serviciilor participante).

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

10.2 În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

10.3 Fără a limita cele menționate mai sus, serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi la secțiunea Politica de confidențialitate.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

12.1 Cu condiția informării prealabile a Participanților, Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție determina imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI

13.1 Campania poate înceta in momentul comunicarii oficial in prealabil de catre Organizator cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 1. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

14.1 Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale la numărul de telefon 031 005 0624, prin email la adresa office@startpay.ro sau prin poștă la adresa str. Intrarea Murmurului nr.2-4, 014114 Bucuresti, România, până la data de 31 a lunii sucesive efectuarii platii inclusive . După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.

14.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.